1. خانه
  2. ناشرین
  3. کدامیک از تبلیغات بینابینی و مبتنی بر پاداش را در اپلیکیشن خود استفاده کنم؟

کدامیک از تبلیغات بینابینی و مبتنی بر پاداش را در اپلیکیشن خود استفاده کنم؟

تپسل می‌داند که انتخاب یکی از دو تبلیغات بینابینی یا مبتنی بر پاداش برای شما ناشرین که در کنار کسب حداکثر درآمد به فکر تجربه کاربری خود هستید، تصمیم سختی است.

تبلیغات بینابینی در هر جای اپلیکیشن می‌توانند نمایش داده شوند و بنابراین تعداد نمایش‌های این دسته از تبلیغات بیشتر است و از آنجا که برای نمایش ویدئو به کاربر پاداشی تعلق نمی‌گیرد، هزینه شما برای نمایش ویدئو کمتر می‌شود ولی چون به کاربرها امکان خروج از تبلیغات داده می‌شود، درآمد موثر هزاره (eCPM) این نوع از تبلیغات کم است.

در تبلیغات مبتنی بر پاداش کاربر با انتخاب خود و برای دریافت پاداش به تماشای ویدئوی تبلیغاتی می‌پردازد و پاداش در صورتی به کاربر تعلق می‌گیرد که او تا انتهای ویدئوی تبلیغاتی را تماشا کند و در غیر اینصورت پاداشی به او تعلق نمی‌گیرد و به کاربر پیامی مبنی بر عدم تعلق پاداش ارسال می‌شود. بنابراین احتمال آنکه کاربر تا انتهای ویدئوی تبلیغاتی را ببیند بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد موثر هزاره (eCPM) این دسته از تبلیغات بیشتر است.

شما می‌توانید از دو نوع تبلیغ‌گاه(Zone) استفاده کنید ولی همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که نمایش بیش از حد ویدئوی تبلیغاتی به کاربر باعث ایجاد ضعف در تجربه کاربری اپلیکیشن شما می‌شود. بنابراین، استفاده نادرست از تبلیغات می‌تواند باعث از دست رفتن تجربه کاربری شما شود  و در مقابل استفاده هوشمندانه از تبلیغات بینابینی و یا مبتنی بر پاداش و یافتن تبلیغ‌گاه‌(Zone)های مناسب برای نمایش تبلیغات از طریق آزمون‌های آ/ب برای هر تبلیغ‌گاه تبلیغاتی، می‌تواند با حفظ تجربه کاربری، درآمد شما از تبلیغات را افزایش دهد.

آیا این این آموزش مفید بود؟

مقالات و آموزش های مرتبط